Bérbeadási feltételek

Magánszemély esetén:
    • Személyi igazolvány/útlevél,
    • érvényes magyar lakcímkártya,
    •  bejelentett magyar lakcímmel
    • adókártya
    • 1 hónapnál nem régebbi befizetett közüzemi számla
    • érvényes B kat. jogosítvány, minimum 3 éves gyakorlattal
    • betöltött 25. életév

Cég esetén: Cégbírósági bejegyzési határozat, aláírási címpéldány, meghatalmazás.
Amennyiben Bérlő nem természetes személy, úgy a szerződés megkötése során őt csak megfelelő felhatalmazással rendelkező személy képviselheti. (aláírási címpéldány)
Amennyiben a bérleti szerződés megkötése során eljáró személy a Bérlőként feltüntetett társaság részéről megfelelő felhatalmazással nem rendelkezik, úgy a szerződésben foglalt kötelezettségek a szerződéskötés során eljárt természetes személyeket terhelik.
A jogi személy képviseletében a szerződéskötés során eljáró természetes személy a szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal az általa képviselt jogi személy jelen szerződésből fakadó esetleges tartozásai megtérítésére.


BÉRBEADÓ vállalásai, kötelezettségei
Bérbeadó a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. A bérbeadó a bérlőtől kért személyes adatokat (személyes iratainak másolatát : személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, tb kártya másolatát, bérleti szerződést ) korlátlan ideig tárolhatja.
A bérlő szerződésszegése esetén a bérbeadó jogosult a bérlő személyes adatait, személyes iratainak másolatát (személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, tb kártya másolatát bérleti szerződést illetve másolatát) átadni harmadik félnek, a követelés behajtása céljából illetve hatósági ügyekkel kapcsolatban.
Felek a gépjármű átadásakor a gépjárművet közösen szemrevételezik, a bérbeadó a bérbevevőt tájékoztatja annak jelenlegi állapotáról, a rendeltetés szerű használatáról, kiemelkedően fontos részleteiről, mint sebességkorlát, parkolás, útdíjak, és fokozott figyelmet igénylő időjárás, és környezeti körülmények, aki azt tudomásul veszi.
A Bérbeadó/Bérlő indok nélkül elállhat a gépkocsi bérbeadásától/bérbe vevésétől amíg a bérleti szerződés aláírásra nem kerül. A Bérlő a bérelt gépjárművet tiszta állapotban adja át. A tulajdonos a gépkocsit a” Tank” rovatban megjelölt mennyiségű üzemanyaggal feltöltve, tartozékaival együtt adja át a bérlőnek. Cégünk a gépkocsi meghibásodása esetén, lehetősége szerint, csere gépkocsit biztosít.


BÉRLŐ kötelezettségei
Köteles magánál hordania a forgalmi engedélyt. Felelős a bérlet gépjárműért valamint annak valamennyi felszerelése és tartozéka állagáért. Köteles a gépkocsi tartozékait ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor volt.
Bármilyen nemű rongálódást vagy kárt okoz, köteles azt megtéríteni, ez az összeg a letéti (depozit) díjból levonásra kerülhet és ezt az összeget bérbeadó javítások végeztéig visszatarthatja.
A gépjárműbe csak az előírt üzemanyag tölthető. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét a Bérlőt terheli. Az esetlegesen előforduló műszaki hiba vagy baleset esetén azonnal értesíti a bérbeadót.
Személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset alkalmával: – köteles a rendőrség intézkedését kérni, ill. a járműfeltörése, rongálása, ellopása esetén, a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a bérbeadó irodában leadni Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyorsabb és biztonságosabb ügyintézés végett. Bérbeadó a személyazonosításra alkalmas igazolványukat (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, stb.) lefénymásolja/lefényképezze.
Felelőséggel tartozik előforduló közlekedési szabálysértések elkerüléséért.(gyorshajtás, piros lámpán történő áthajtás, parkolási büntetés, stb.). A vezető és valamennyi utas minden esetben használja a biztonsági övét.
Fizetős úthasználat: köteles betartani a fizetős útdíjakra vonatkozó szabályokat. Amennyiben a későbbiekben pótdíjfizetési kötelezettség merül fel, az azzal kapcsolatos költségek a bérbevevőt terhelik. Amennyiben vásárolt matricát, ennek a bizonylatait (nyugta, stb.) köteles átadni a bérbeadónak.
Úthasználattal és parkolással, valamint rendeltetés-szerű használat és minőségbiztosítási célból a bérbevevő tudomásul veszi és beleegyezését adja, hogy bérbeadó eseti információval bírjon a gépjármű tartózkodási helyzetéről. (Például a szerviz és csereautó biztosításának lehetősége miatt fontos információ a jármű helyzete).
A gépjármű külföldre utazás engedélyhez kötött, a bérlő ilyen jellegű szándékát köteles közölni a bérbeadóval, aki az ehhez szükséges engedélyeket megadja.
Defekt esetén, a Bérlőt terhelik a javítási költségek.
Az eredeti kulcs elvesztése vagy ellopása esetén a Bérlő köteles a zárcserét megfizetni.
A forgalmi rendszám, vagy forgalmi engedély elvesztése vagy eltulajdonítása esetén a Bérlő köteles a forgalmi okmányok vagy forgalmi rendszám beszerzésének költségét a Bérbeadó felé megtéríteni.
A gépkocsiban dohányozni tilos! A bérbeadó 20-50.000 -Ft ig terjedő pótdíj megfizetésére kötelezi a bérlőt amennyiben megszegi a tilalmat!
A bérlet futamidejének lejártakor a bérelt gépjárművet nem szolgáltatja vissza Bérbeadó részére, Bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül intézkedni a bérelet gépjárműnek –akár önhatalom igénybe vételével történő elszállításáról.
A késedelem idejére járó bérleti díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamat a Bérlőt terheli.
Bérlő szerződésszegése (különösen gépkocsi visszaszolgáltatás elmulasztása, díjfizetési kötelezettség elmulasztása, stb.) esetén Bérbeadó jogosult Bérlő adatait az illetékes hatóságok, illetve harmadik személyek részére átadni valamint a szerződést azonnal felmondani (pl.: akkor, ha a Bérlő a gépjármű állapotát veszélyezteti).
A meghatározott leadási időponttól eltérően, azon túl is igénybe kívánja venni a gépjárművet, ezt a szándékát legkésőbb a Bérleti Szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen kell Bérbeadó tudomására hozni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett. Bérbeadó a Bérleti Szerződést nem köteles meghosszabbítani.
Tartós bérlet esetén a Bérleti Szerződésben megjelölt napon a szerződést meg kell újítani, a gépjármű egyidejű bemutatása mellett. A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, amikor Bérlő a gépjárművet Bérbeadónak leadta. Amennyiben a Bérlőnek további kérdése, problémája merülne fel a gépjárművel kapcsolatban, azt személyesen vagy telefonon haladéktalanul jelezze bérbeadó felé.
A bérleti idő lejárta után, a 60 percet meghaladóan plusz egy bérleti nap kerül felszámolásra.